KẾT QUẢ THI CHỌN HS GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

STTSBDHọ tênNgày sinhNơi sinhMôn thiLớpTrườngPhòng GDĐTĐiểmGiải
10401001Ma ThÞ Lan Anh22/07/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n9CTHCS Phó §×nhHuyÖn §Þnh Hãa8.5-
20401002Hµ V¨n C¶nh28/03/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n9A1THCS Thanh §ÞnhHuyÖn §Þnh Hãa10.5KhuyÕn khÝch
30401003Ph¹m Quúnh Dung16/09/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n9ATHCS Phó TiÕnHuyÖn §Þnh Hãa14.5Nh×
40401004§Æng Thïy D­¬ng18/09/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n9CTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa8.5-
50401005N«ng ThÞ KiÒu01/10/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n9A1THCS Thanh §ÞnhHuyÖn §Þnh Hãa9.5-
60401006TriÖu ThÞ Mü Linh27/12/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n  9THCS T©n ThÞnhHuyÖn §Þnh Hãa9-
70401007Bïi ThÞ Quúnh  M¬15/10/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n9BTHCS Trung HéiHuyÖn §Þnh Hãa8-
80401008Ma Hoµi Ngäc15/01/2003Cµ MauNg÷ v¨n9A3THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa10.5KhuyÕn khÝch
90401009Ng« ThÞ Ngäc19/08/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n9BTHCS §ång ThÞnhHuyÖn §Þnh Hãa9-
100401010Ph¹m ThÞ Kim Oanh25/10/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n  9THCS T©n ThÞnhHuyÖn §Þnh Hãa8-
110401011Hoµng Thu Trang29/07/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n9CTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa11KhuyÕn khÝch
120401012Vò ThÞ V©n02/01/2003Th¸i NguyªnNg÷ v¨n9ATHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa12Ba
130402001Lý Ngäc Huª09/01/2003Th¸i NguyªnLÞch sö  9THCS Kim S¬nHuyÖn §Þnh Hãa4.5-
140402002Ma ThÞ Ly06/02/2003Th¸i NguyªnLÞch sö9A2THCS Thanh §ÞnhHuyÖn §Þnh Hãa5.5-
150402003N«ng V¨n Nam05/02/2003Th¸i NguyªnLÞch sö  9THCS Kim S¬nHuyÖn §Þnh Hãa10-
160402004TriÖu B¶o  Ngäc30/08/2003Th¸i NguyªnLÞch sö9ATHCS Ph­îng TiÕnHuyÖn §Þnh Hãa10-
170402005Hoµng ThÞ Thu  Ph­¬ng21/03/2003Th¸i NguyªnLÞch sö9ATHCS Ph­îng TiÕnHuyÖn §Þnh Hãa10-
180402006TrÇn ThÞ Sao19/09/2003Th¸i NguyªnLÞch sö  9THCS §Þnh BiªnHuyÖn §Þnh Hãa11KhuyÕn khÝch
190402007D­ ThÞ Thµnh12/01/2003Th¸i NguyªnLÞch sö9ATHCS Quy KúHuyÖn §Þnh Hãa4.5-
200402008Vò ThÞ Thanh Thñy18/12/2003Th¸i NguyªnLÞch sö9A1THCS S¬n PhóHuyÖn §Þnh Hãa8.5-
210402009Lý ThÞ Hoµi Th­¬ng22/02/2003Th¸i NguyªnLÞch sö  9THCS Kim S¬nHuyÖn §Þnh Hãa9-
220402010Ma ThÞ Hoµi Th­¬ng18/01/2003Th¸i NguyªnLÞch sö  9THCS §Þnh BiªnHuyÖn §Þnh Hãa6-
230402011NguyÔn Thïy Trang14/04/2003Th¸i NguyªnLÞch sö9A2THCS Thanh §ÞnhHuyÖn §Þnh Hãa8.5-
240402012Hoµng H¶i YÕn09/09/2003Th¸i NguyªnLÞch sö  9THCS §Þnh BiªnHuyÖn §Þnh Hãa8-
250403001§µm ThÞ Ngäc ¸nh01/01/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ9A3THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa8-
260403002Ma ThÞ Ch©m10/12/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ9A3THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa9.5KhuyÕn khÝch
270403003Hoµng ThÞ Kim Chi06/06/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ9ATHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa7.25-
280403004NguyÔn ThÞ  DiÖp19/05/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ9BTHCS Trung HéiHuyÖn §Þnh Hãa8.5-
290403005L­u Hoµng Linh27/01/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ  9THCS Linh Th«ngHuyÖn §Þnh Hãa8.25-
300403006NguyÔn ThÞ  LuyÕn30/12/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ9ATHCS Ph­îng TiÕnHuyÖn §Þnh Hãa10.75KhuyÕn khÝch
310403007Bïi Thanh Minh03/04/2003 Th¸i Nguyªn§Þa lÝ9ATHCS Phó §×nhHuyÖn §Þnh Hãa6-
320403008Ma Thanh Phong01/09/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ  9THCS Linh Th«ngHuyÖn §Þnh Hãa9.25-
330403009Hoµng M¹nh Qu©n10/06/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ9A2THCS S¬n PhóHuyÖn §Þnh Hãa9.5KhuyÕn khÝch
340403010TriÖu Tó Quyªn02/06/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ9ATHCS B¶o LinhHuyÖn §Þnh Hãa10.25KhuyÕn khÝch
350403011Phan §¨ng Toµn06/06/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ9ATHCS B¶o LinhHuyÖn §Þnh Hãa11.5Ba
360403012Hoµng Thanh Trµ19/02/2003Th¸i Nguyªn§Þa lÝ9ATHCS B¶o LinhHuyÖn §Þnh Hãa12.5Ba
370404001Lý Hoµng Anh08/06/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9ATHCS §ång ThÞnhHuyÖn §Þnh Hãa8-
380404002§µo H¶i §¨ng26/12/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9A1THCS S¬n PhóHuyÖn §Þnh Hãa14.4KhuyÕn khÝch
390404003Vò Ph­îng Hång27/04/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9A2THCS Thanh §ÞnhHuyÖn §Þnh Hãa13.4KhuyÕn khÝch
400404004NguyÔn Thu H­êng26/07/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9A2THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa8-
410404005NguyÔn ThÞ V©n Khanh16/01/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9A3THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa14KhuyÕn khÝch
420404006Ph¹m Mai Lan06/06/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9BTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa16.2Ba
430404007Vò Ngäc H¶i Nam23/12/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9CTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa12.8KhuyÕn khÝch
440404008NguyÔn ThÞ Quúnh Nga03/09/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9ATHCS Phó TiÕnHuyÖn §Þnh Hãa2.6-
450404009Giang ThÞ Quúnh01/06/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9CTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa10-
460404010Ma ThÞ Th¾m15/05/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9ATHCS Béc NhiªuHuyÖn §Þnh Hãa5-
470404011§ç Minh Thu11/07/2003Th¸i NguyªnTiÕng Anh9ATHCS B×nh ThµnhHuyÖn §Þnh Hãa12.6KhuyÕn khÝch
480408001TrÇn ThÞ Chi19/03/2003Th¸i NguyªnGDCD9ATHCS Hoµng Ng©nHuyÖn §Þnh Hãa13.5KhuyÕn khÝch
490408002NÞnh Thu HiÒn06/12/2003Th¸i NguyªnGDCD9ATHCS Hoµng Ng©nHuyÖn §Þnh Hãa11-
500408003Ma ThÞ DiÖu Linh18/04/2003Th¸i NguyªnGDCD9ATHCS B×nh ThµnhHuyÖn §Þnh Hãa10-
510408004Lý ThÞ Trµ My02/07/2003Th¸i NguyªnGDCD9ATHCS B¶o C­êngHuyÖn §Þnh Hãa9.5-
520408005NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc03/02/2003Th¸i NguyªnGDCD  9THCS Kim Ph­îngHuyÖn §Þnh Hãa10-
530408006Vò ThÞ Ngäc17/02/2003 Th¸i NguyªnGDCD9ATHCS Hoµng Ng©nHuyÖn §Þnh Hãa12-
540408007Hoµng ThÞ Nha29/01/2003Th¸i NguyªnGDCD  9THCS Kim Ph­îngHuyÖn §Þnh Hãa11.5-
550408008TriÖu YÕn Ph­îng06/07/2003Th¸i NguyªnGDCD9BTHCS Quy KúHuyÖn §Þnh Hãa15Nh×
560408009Ma ThÞ Quúnh21/04/2003Th¸i NguyªnGDCD9A1THCS S¬n PhóHuyÖn §Þnh Hãa13.5KhuyÕn khÝch
570408010D­¬ng ThÞ NguyÖt Th¶o10/03/2003Th¸i NguyªnGDCD9BTHCS B×nh ThµnhHuyÖn §Þnh Hãa11-
580408011¢u BÝch Thuú18/03/2003Th¸i NguyªnGDCD9A1THCS S¬n PhóHuyÖn §Þnh Hãa13.5KhuyÕn khÝch
590408012NguyÔn ThÞ Tó Uyªn03/03/2003Th¸i NguyªnGDCD9A1THCS S¬n PhóHuyÖn §Þnh Hãa13.5KhuyÕn khÝch
600409001TrÇn Thu An11/10/2003Th¸i NguyªnTo¸n9CTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa12KhuyÕn khÝch
610409002§Þnh V¨n §«ng20/08/2003Th¸i NguyªnTo¸n  9THCS T©n ThÞnhHuyÖn §Þnh Hãa8.5-
620409003NguyÔn Ngäc §øc05/05/2003Th¸i NguyªnTo¸n9BTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa12.5Ba
630409004D­¬ng H­¬ng Giang21/06/2003Th¸i NguyªnTo¸n9BTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa12.5Ba
640409005TrÇn BÝch Hµ20/05/2003Th¸i NguyªnTo¸n9BTHCS Trung L­¬ngHuyÖn §Þnh Hãa5.5-
650409006Ma Do·n Huy HËu20/08/2003Th¸i NguyªnTo¸n9ATHCS Béc NhiªuHuyÖn §Þnh Hãa4.5-
660409007Ma Kh¸nh Minh28/05/2003Th¸i NguyªnTo¸n9A3THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa7-
670409008Lª Hoµi Nam01/07/2003Th¸i NguyªnTo¸n9ATHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa9-
680410001Hoµng Anh §øc02/11/2003Th¸i NguyªnVËt lÝ  9THCS Kim Ph­îngHuyÖn §Þnh Hãa11.5KhuyÕn khÝch
690410002NguyÔn Xu©n Hoµng20/09/2003Th¸i NguyªnVËt lÝ9BTHCS Béc NhiªuHuyÖn §Þnh Hãa10.25-
700410003NguyÔn ThÞ HuÖ06/04/2003Th¸i NguyªnVËt lÝ9ATHCS Phóc ChuHuyÖn §Þnh Hãa11.75KhuyÕn khÝch
710410004Ma Do·n Huy Hïng20/08/2003Th¸i NguyªnVËt lÝ9ATHCS Béc NhiªuHuyÖn §Þnh Hãa10.5-
720410005L­¬ng V¨n Huy03/01/2003Th¸i NguyªnVËt lÝ9ATHCS Phóc ChuHuyÖn §Þnh Hãa9.5-
730410006Ph­¬ng V¨n Huy31/12/2003Th¸i NguyªnVËt lÝ9A1THCS S¬n PhóHuyÖn §Þnh Hãa11KhuyÕn khÝch
740410007Vò Ngäc TuÖ Minh27/11/2003Th¸i NguyªnVËt lÝ9CTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa7-
750410008TrÇn Minh Qu©n21/01/2003Th¸i NguyªnVËt lÝ9BTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa8.5-
760410009Ma Thanh ThiÖn13/05/2003Th¸i NguyªnVËt lÝ9CTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa11KhuyÕn khÝch
770410010TrÇn Thu ¦ng05/11/2003Th¸i NguyªnVËt lÝ9A3THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa13KhuyÕn khÝch
780411001Hoµng Mai Chi11/11/2003Th¸i NguyªnHãa häc9BTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa6.75-
790411002Ph¹m NguyÔn H¶i30/09/2003Th¸i NguyªnHãa häc9BTHCS B¶o C­êngHuyÖn §Þnh Hãa6-
800411003NguyÔn Minh HiÕu17/10/2003Th¸i NguyªnHãa häc9BTHCS Trung L­¬ngHuyÖn §Þnh Hãa5-
810411004§ç ThÞ Hßa29/03/2003Th¸i NguyªnHãa häc9BTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa5.75-
820411005NguyÔn Minh LuyÕn03/09/2003Th¸i NguyªnHãa häc9ATHCS B¶o C­êngHuyÖn §Þnh Hãa4.5-
830411006§µo ViÖt Th¸i16/11/2003Th¸i NguyªnHãa häc9CTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa3.75-
840411007D­¬ng ThÞ Thu Th¶o06/05/2003Th¸i NguyªnHãa häc9A3THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa4.75-
850411008Phan ThÞ Th­28/02/2003Th¸i NguyªnHãa häc9BTHCS Quy KúHuyÖn §Þnh Hãa5.5-
860411009Bµng ThÞ Trinh30/05/2003Th¸i NguyªnHãa häc9A3THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa10-
870411010Hoµng §øc Trung17/04/2003 Th¸i NguyªnHãa häc9BTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa4.5-
880411011NguyÔn Anh Tó11/09/2003 Th¸i NguyªnHãa häc9ATHCS Trung HéiHuyÖn §Þnh Hãa5.75-
890412001NÞnh Th¶o Chi21/09/2003Th¸i NguyªnSinh häc9ATHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa12KhuyÕn khÝch
900412002NguyÔn H­¬ng Giang17/06/2003Th¸i NguyªnSinh häc9CTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa12KhuyÕn khÝch
910412003NguyÔn §øc H¹nh04/01/2003Th¸i NguyªnSinh häc9BTHCS Phó §×nhHuyÖn §Þnh Hãa8.75-
920412004TrÇn ThÞ HiÒn02/01/2003 Th¸i NguyªnSinh häc9ATHCS Phó §×nhHuyÖn §Þnh Hãa7-
930412005TrÇn ThÞ Linh22/11/2003 Th¸i NguyªnSinh häc9BTHCS Hoµng Ng©nHuyÖn §Þnh Hãa9-
940412006§µo Thïy Linh12/11/2003 Th¸i NguyªnSinh häc9ATHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa14Ba
950412007Lý ThÞ CÈm Ly14/12/2003Th¸i NguyªnSinh häc9A3THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa14Ba
960412008Ma ThÞ Ngäc Mai02/11/2003Th¸i NguyªnSinh häc9ATHCS Phó §×nhHuyÖn §Þnh Hãa13.5KhuyÕn khÝch
970412009TrÇn ThÞ Nh­ Quúnh08/09/2003Th¸i NguyªnSinh häc9CTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa14Ba
980412010NguyÔn Hoµng S¬n12/02/2003Th¸i NguyªnSinh häc9A3THCS B×nh YªnHuyÖn §Þnh Hãa16.75Nh×
990412011TrÇn ThÞ Th­¬ng24/03/2003Th¸i NguyªnSinh häc9ATHCS Trung HéiHuyÖn §Þnh Hãa9.5-
1000412012NguyÔn Th¶o V©n15/03/2003Th¸i NguyªnSinh häc9BTHCS Chî ChuHuyÖn §Þnh Hãa12.5KhuyÕn khÝch
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 71
Tháng 06 : 372
Năm 2020 : 12.630
Thursday, 04/06/2020 - 14:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Ngân